فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 65 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
man.jpg نام : اسماعیل
نام خانوادگی: کلانتری( بازنشسته)
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
kamyab.jpg نام : منوچهر
نام خانوادگی: کامیاب( بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-Hooshmand.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: هوشمند ویکی( بازنشسته)
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : hooshmand[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/hoshmand/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-Nekoei.jpg نام : محمدعلی
نام خانوادگی: نکوئی( بازنشسته)
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : manekoui[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/manekoui/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 318
180_4e26736a8172d.jpg نام : مرتضی
نام خانوادگی: نوریان
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : nourian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nourian
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
nasr.jpg نام : غلامحسین
نام خانوادگی: نصری( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
porandokhtnargesii.jpg نام : پوراندخت
نام خانوادگی: نرگسی( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: ناهیدی( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
milani.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: میلانی خاقانی( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-mirtaheri.jpg نام : سید عبداله
نام خانوادگی: میرطاهری( بازنشسته)
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : mirtaheri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirtaheri
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 426
MMirzaei.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: ميرزايي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : mirzaei(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.mirzaei
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Malakin.jpg نام : جاوید
نام خانوادگی: ملاکین( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr Moghimi.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: مقیمی( بازنشسته)
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
155_4e1d676f0be7f.jpg نام : سید مسعود
نام خانوادگی: مقدس تفرشی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : tafreshi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tafreshi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
motamedi.jpg نام : مهنوش
نام خانوادگی: معتمدی آذر( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : غلامرضا
نام خانوادگی: لطیفی( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
woman.jpg نام : بتول
نام خانوادگی: لبیبی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- کنترل
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-granpayeh.jpg نام : نصرت اله
نام خانوادگی: گرانپایه( بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : granpayeh[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/granpayeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 311
Drghandi.jpg نام : شهید محمود
نام خانوادگی: قندی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: قدیر( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mans.jpg نام : سید ناصر
نام خانوادگی: قاضی میرسعید
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: قادری( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-faraji.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: فرجي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : faradji[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/faradji
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-Fatehi.jpg نام : علیرضا
نام خانوادگی: فاتحی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : fatehi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fatehi
رزومه علمی : http://sid.kntu.ac.ir/AlirezaFatehi
تلفن داخلی : 204
dr-golkar.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: علی اکبر گلکار( بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : golkar[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/golkar
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 320
107_4dad5f1da038d.jpg نام : علی
نام خانوادگی: عابدینی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : abedini[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
مهندس محمد صمدیان، مربی کنترل.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: صمدیان( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق- کنترل
پست الکترونیک : samadian[At]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
دکتر نادر صفری شاد، استادیار کنترل.jpg نام : نادر
نام خانوادگی: صفری شاد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- کنترل
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: شیبانی( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
shokri.jpg نام : شکراله
نام خانوادگی: شکری( بازنشسته)
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : shokri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/shokri/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Drshenasa.jpg نام : محمد حسن
نام خانوادگی: شناسا
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-shamloo.jpg نام : صادق
نام خانوادگی: شاملو
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : shamlou[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shamlou
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Eng-SaadatMelli.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: سعادت ملی( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : saadatmansour[AT]gmail.com
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-zokaei.jpg نام : سعدان
نام خانوادگی: زکائی( بازنشسته)
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : szokaei[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/zokaei/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 424
zamanipedram.JPG نام : میثم
نام خانوادگی: زمانی پدرام
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مکاترونیک
پست الکترونیک : mzpedram[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mzpedram
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MaysamZamanipedram
تلفن داخلی :
zargarershadi.jpg نام : توحید
نام خانوادگی: زرگرارشادی( بازنشسته)
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
DrRahbar.jpg نام : فیروز
نام خانوادگی: رهبر( بازنشسته)
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-Radann.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: رادان
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : radan[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/radan
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-Raissii.jpg نام : فرشید
نام خانوادگی: رئیسی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : raissi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/raissi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarshidRaissi
تلفن داخلی : 319
delrobaei.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: دلربایی( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-khaleghi.jpg نام : علي
نام خانوادگی: خالقي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : khaleghi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/khaleghi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
man.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: حیدری( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-babaei.jpg نام : فرامرز
نام خانوادگی: حسین بابایی( بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک
پست الکترونیک : fhbabaei[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fhbabaei
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 411
Dr-Hassibi.jpg نام : هوشنگ
نام خانوادگی: حسیبی( بازنشسته)
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
pic.JPG نام : عليرضا
نام خانوادگی: حسن زاده
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : http://wp.kntu.ac.ir/hassanzadeh
وب سایت شخصی : hassanzadeh(at-sign)eetd.kntu.ac.ir
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-Jafarii.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: جعفری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : jafari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rjafari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RezaJafari
تلفن داخلی : 404
man.jpg نام : سید علی
نام خانوادگی: تقوی( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Larijani.jpg نام : سید علی
نام خانوادگی: تقوی لاریجانی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق- مخابرات
پست الکترونیک : taghavi.hardstone[AT]gmail.com
وب سایت شخصی : __
رزومه علمی : __
تلفن داخلی :
mans.jpg نام : جهانگیر
نام خانوادگی: پورکریمی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
drbeygi.jpg نام : لطف اله
نام خانوادگی: بیگی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : beygi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/beygi/
رزومه علمی : http://sid.kntu.ac.ir/LotfolahBeigi
تلفن داخلی : 270-450
drBathaei.jpg نام : سید محمدتقی
نام خانوادگی: بطحائی( بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : bathaee[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bathaee
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 420
mans.jpg نام : محمد تقی
نام خانوادگی: بشر
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی:
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
EBaradaran.jpg نام : یداله
نام خانوادگی: برادران( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
woman.jpg نام : نرگس
نام خانوادگی: بازاری کارگر( بازنشسته)
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-ardebili.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: اردبیلی( بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : ardebili[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ardebili
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 312
dr-ardebilipour.jpg نام : مهرداد
نام خانوادگی: اردبیلی پور( بازنشسته)
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : mehrdad[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mehrdad/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 372
dr-ahmadian.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: احمدیان عطاری ( بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : mahmoud[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/m_ahmadian/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 423
image002.jpg نام : محمدعلی
نام خانوادگی: احمدی پژوه
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : pajouh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ahmadipajouh
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
mabotorab.jpg نام : سید محسن
نام خانوادگی: ابوتراب( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
habotorab.jpg نام : سید حسن
نام خانوادگی: ابوتراب( بازنشسته)
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1 2  >   >>