معاونان

 معاون آموزشی دانشکده

  دکتر حسین شمسی

  تلفن: 84062242

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: shamsi[AT]kntu.ac.ir
 

 
 معاون پژوهشی دانشکده


  دکتر علی خادم

  تلفن: 84062245

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: alikhadem[AT]kntu.ac.ir
 
 
 
 معاون اداری و مالی دانشکده

   محمود چالاکی

  تلفن: 84062334

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: chalaki[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/19
تعداد بازدید:
28780