انجمن رمز
يكي از ويژگي هاي‌ اساسي‌ جوامع درحال توسعه و پويا ، حضور پررونق‌ نهادها و تشكل هاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ غير دولتي در عرصه فعاليت هاي علمي‌ مي باشد، نهادهايي‌ كه‌ بتوانند دركنار حكومت و با ياري مستقيم و غيرمستقيم دولت، تمام‌ ظرفيت هاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ موجود در جامعه‌ را شناسايي و ارتقاء داده و استفاده از آنها را در جهت حل مسائل مورد نظر مديريت نمايند. در حال حاضر، انجمن ها وكانون هاي‌ علمي‌جهان‌ كه بيشتر تنيده برتارهاي اينترنت‌ هستند، توانسته‌اند با طرح ‌مسائل‌ جديد و فراتر از مباحث‌ آكادميك،‌ به‌ كانون هايي‌ براي مسئله يابي و طرح راهكارهاي نوين ‌تبديل‌ شوند. از سوي‌ ديگر، انجمن هاي علمي به‌ دليل‌ برخورداري‌ از طيف‌ وسيع‌ اعضاء و ارتباطات‌ گسترده‌ علمي‌ از طريق‌ فعاليت هايي‌ مانند‌ برگزاري ‌كنفرانس ها، سمينارهاي‌ علمي‌، انتشار نشريات‌، ارائه كارگاه هاي آموزشي و راه اندازي وب سايت هاي اطلاع رساني در نزديك‌ نمودن ‌ديدگاه هاي‌ علمي‌ و تأثيرگذاري‌ در تدوين‌ سياست‌ علمي‌ كشورها نقش بسزايي‌ داشته‌اند. از آنجا كه‌ ديوان‌ سالاري‌ كمتري‌ در اين انجمن ها حاكم‌ است‌ و فعاليت ها به صورت غير انتفاعي انجام مي شوند، تا حدي‌ از آسيب هاي متداول در ساختارهاي پيچيده‌ اداري‌ مصون‌ هستند و اين‌ مهم‌ يك‌ نقطه‌ قوت‌ در ايفاي‌ كاركرد مؤثر انجمن هاي علمي و از جمله انجمن رمز ايران محسوب‌ مي‌شود. در سالهاي پاياني اولين دهه از فعاليت هاي انجمن رمز ايران قرار داريم، انجمني علمي كه با كسب مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با هدف گسترش علم و فناوري رمز و امنيت فضاي تبادل اطلاعات و كمك به توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوطه فعاليت دارد. انجمن رمز ايران درطي10 سال گذشته توانسته است در زمينه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مرتبط با اهداف اساسنامه خود و در حد توان، از طريق ارائه راهكارها و برنامه هاي پيشنهادي در حوزه امنيت فضاي تبادل اطلاعات، گام هاي مؤثري براي رفع نيازمندي هاي كشور در اين حوزه بردارد و در كنار آن، خدمات متنوعي را نيز به اعضاء خود و عموم علاقه مندان به موضوعات كار انجمن ارائه نمايد. 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/10
تعداد بازدید:
7250