فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 51 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
dr-abrishami-moghaddam.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: ابریشمی مقدم
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : moghaddam[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moghaddam
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 426
dr-ehsanian.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: احسانیان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ehsanian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ehsanian
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 421
dr-arash-ahmadi.jpg نام : سید آرش
نام خانوادگی: احمدی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : aahmadi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/arahmadi
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 270
dr-akhbari.jpg نام : بهاره
نام خانوادگی: اخباری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : akhbari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/akhbari/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 402
image20210928at1635.jpg نام : تورج
نام خانوادگی: امرایی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : amraee[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amraee
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 298
drAkbari.jpg نام : اصغر
نام خانوادگی: اکبری ازیرانی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : akbari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/akbari
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 310
dr-akbari-borumand.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: اکبری برومند
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- الکترونیک
پست الکترونیک : boroumand[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/boroumand
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 406
DrPakizeh.jpg نام : توکل
نام خانوادگی: پاکیزه
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : pakizeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/t.pakizeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 409
dr-tahsiri.jpg نام : احمدرضا
نام خانوادگی: تحسیری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : tahsiri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/tahsiri/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 410
dr-teshnelab.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: تشنه لب
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : teshnehlab[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/teshnehlab
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 323
dr-taghirad.jpg نام : حمیدرضا
نام خانوادگی: تقی راد
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : taghirad[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taghirad
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 321
dr-tavasoli.jpg نام : بابک
نام خانوادگی: توسلی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : tavassoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tavassoli
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 408
DrTavakoli.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: توکلی بینا
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : tavakoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tavakoli
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 371
dr-tavakoli.jpg نام : مهسان
نام خانوادگی: توکلی کاخکی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : matavakoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/matavakoli
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 305 - 450
dr-chamani.jpg نام : سمیه
نام خانوادگی: چمانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : chamaani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://scholar.google.com/citations?user=MpBdkacAAAAJ&hl=en
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 326
dr-habibi-bastami.jpg نام : علی
نام خانوادگی: حبیبی بسطامی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : bastami[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bastami
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 405
dr-hosseininezhad.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: حسینی نژاد محبتی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : hosseini_nezhad[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseini_nezhad
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 304
dr-nobari.jpg نام : جعفر
نام خانوادگی: حیرانی نوبری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : nobari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nobari
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 203
IMG_5861.JPG نام : علی
نام خانوادگی: خادم
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : alikhadem[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alikhadem
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 204 - 450
drkhaloozadeh.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: خالوزاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : h_khaloozadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/h_khaloozadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 422
DrKalantari.png نام : سعید
نام خانوادگی: خان کلانتری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مکاترونیک
پست الکترونیک : s.kalantary[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 307 - 450
dr-khaki-sedigh.jpg نام : علی
نام خانوادگی: خاکی صدیق
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : sedigh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sedigh
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 317
dr-darmani.jpg نام : یوسف
نام خانوادگی: درمانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : darmani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/darmani/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 208
drDelrobaei.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: دلربایی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مکاترونیک
پست الکترونیک : delrobaei[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/delrobaei
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 304 - 450
Dalirroyfard.jpg نام : رسول
نام خانوادگی: دلیر روی فرد
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : dfard[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/dfard
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 309
dr-razikazemi.jpg نام : علی اصغر
نام خانوادگی: رضی کاظمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : a.razi.kazemi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/razi.kazemi
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 413
zamanian.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: زمانیان
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : mzamanian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zamanian
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 306
drzandi.jpg نام : حسام
نام خانوادگی: زندی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : zandi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zandi
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 206 - 450
dr-sebt.jpg نام : محمدعلی
نام خانوادگی: سبط
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : sebt[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sebt
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 204
dr-sodagar.jpg نام : امیرمسعود
نام خانوادگی: سوداگر
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : amsodagar[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amsodagar
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 412
MAliShameli.jpg نام : محمد علی
نام خانوادگی: شاملی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 201 - 450
dr-shamsi.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: شمسی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : shamsi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shamsi
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 308
drSadeghzadeh.jpg نام : رمضانعلی
نام خانوادگی: صادق زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : sadeghz[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadeghz
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RamezanaliSadeghzadehShykhanGafsheh
تلفن داخلی : 407
drSalehi.jpg نام : علیرضا
نام خانوادگی: صالحی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : salehi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asalehi
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 425
Image20210825at073843.jpeg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: طولابی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- قدرت
پست الکترونیک : toulabi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 203 - 450
dr-abbasszadeh.jpg نام : کریم
نام خانوادگی: عباس زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : abbaszadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/abbaszadeh
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 324
dr-aliakbarian.jpg نام : هادی
نام خانوادگی: علی اکبریان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : aliakbarian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aliakbarian
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 303
dr-aliyari.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: علیاری شوره دلی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مکاترونیک
پست الکترونیک : aliyari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aliyari
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 316
DrAlipour.jpg نام : رامین
نام خانوادگی: علیپور
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- قدرت
پست الکترونیک : r.alipour[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 306 - 450
dr-fereydoonian.jpg نام : علیرضا
نام خانوادگی: فریدونیان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : fereidunian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fereidunian
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 415
dr-ghatan-kashani.jpg نام : زهرا
نام خانوادگی: قطان کاشانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : z.ghatan[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/z.ghatan
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 325
Drmohamedpour.jpg نام : کمال
نام خانوادگی: محامدپور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : kmpour[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kmpour
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 427
dr-mohebbi.jpg نام : مریم
نام خانوادگی: محبی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : m.mohebbi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.mohebbi
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 308
mohsenzadeh.jpg نام : صادق
نام خانوادگی: محسن زاده
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- قدرت
پست الکترونیک : s.mohsenzade[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mohsenzade/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 301 - 450
dr-Moaveni.jpg نام : بیژن
نام خانوادگی: معاونی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : b.moaveni[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/b.moaveni
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 322
dr-manavizadeh.jpg نام : نگین
نام خانوادگی: معنوی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : manavizadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/manavizadeh/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 325
dr-nadimi.jpg نام : ابراهیم
نام خانوادگی: ندیمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : nadimi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/nadimi/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 403
nikoofard1.jpg نام : امیرحسین
نام خانوادگی: نیکوفرد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : a.nikoofard[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://apac.ee.kntu.ac.ir/nikoofard/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 210 - 450
dr-vali.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: ولی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : mansour.vali[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/vali/
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 205 - 450
koolivand.jpg نام : یاراله
نام خانوادگی: کولیوند
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- الکترونیک
پست الکترونیک : y.koolivand[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 302 - 450
image_2020-10-26_07-26-44.png نام : فرزانه
نام خانوادگی: کیوان فرد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 303 - 450
<<   <  1  >   >>