دانشکده مهندسی برق
۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ اسفند
برق انگلیسیتماس با ماپست الکترونیکیصفحه اصلی
 
 
 
     
  

 
 
گروههای آموزشی
 

گروه آموزشي

مدير گروه

 آدرس پست الكترونيكي

 آدرس وب سايت

مهندسي برق - الكترونيك

دكتر حسين حسيني نژاد

 electronics(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://electronics.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي برق - مخابرات

دكتر آرش احمدي

  telcom(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://telcom.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي برق - قدرت

دكتر اصغر اكبری ازیرانی

  power(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://power.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي برق - كنترل و سيستم

دكتر حميد خالوزاده

  control(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://control.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي پزشكي

دكتر حميد ابريشمي مقدم

  biomed(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://biomed.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي مكاترونيك 
(مشترك با دانشكده مكانيك)
دكتر مهدي علياري شوره دلي

  chatronics(at-sign)eetd.kntu.ac.ir

 http://mechatronics.ece.kntu.ac.ir/


آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴