دانشکده مهندسی برق
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۲ مرداد
برق انگلیسیتماس با ماپست الکترونیکیصفحه اصلی
 
 
 
     
  

 
 
گروههای آموزشی
 

گروه آموزشي

مدير گروه

 آدرس پست الكترونيكي

 آدرس وب سايت

مهندسي برق - الكترونيك

دكتر يوسف درماني

 electronics@eetd.kntu.ac.ir

 http://electronics.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي برق - مخابرات

دكتر آرش احمدي

  telcom@eetd.kntu.ac.ir

 http://telcom.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي برق - قدرت

دكتر محمد اردبيلي

  power@eetd.kntu.ac.ir

 http://power.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي برق - كنترل

دكتر حميد خالوزاده

  control@eetd.kntu.ac.ir

 http://control.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي پزشكي

دكتر مريم محبي آشتياني

  biomed@eetd.kntu.ac.ir

 http://biomed.ece.kntu.ac.ir/

مهندسي مكاترونيك 
(مشترك با دانشكده مكانيك)
دكتر مهدي علياري شوره دلي

  mechatronics@eetd.kntu.ac.ir

 http://mechatronics.ece.kntu.ac.ir/


1394/03/09 تاریخ
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴